Menu

Riječ dekana Fakulteta političkih nauka

0 Comment

Poštovani studenti,

Fakultet političkih nauka Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla ima sljedeće studijske programe: Politologija, Međunarodni odnosi i diplomatija i Žurnalistika i komunikologija. Školujemo studente na sva tri ciklusa studija.

Planovi i programi su koncipirani na osnovu uporednih iskustava i po ugledu na fakultete političkih nauka kako u BiH tako i zemljama u regionu.

Nastava se izvodi u veoma kvalitetnim prostornim i tehničkim uslovima. Predavači koriste savremena tehnička pomagala kako bi olakšali rad studentima.
Takođe, Fakultet političkih nauka priređuje gostujuća predavanja eksperata (naučnika, univerzitetskih nastavnika, ambasadora, drugih diplomata, novinara…) iz zemlje i inostranstva, kako bi svojim studentima omogućio što konkretnije upoznavanje sa materijom kojom se bave.

Fakultet političkih nauka svojim studentima pruža kvalitetnu osnovu za profesionalnu osposobljenost za rad u raznim vladinim tijelima i institucijama, preduzećima, medijima, institucijama kulture i obrazovanja sa jedne strane, te za nastavak daljeg naučnoistraživačkog rada sa druge strane, na našem ili srodnim fakultetima.

U ispunjavanju društvene dimenzije svoje misije, Fakultet političkih nauka je prepoznat kao naučno istraživačka institucija koja nudi ekspertizu i savjetodavne usluge za različite učesnike procesa stvaranja javnih politika, s ciljem omogućavanja aktivnog korištenja svih potencijala razvoja.

Nastavni kadar Fakulteta političkih nauka je aktivan u komentarima procesa političkog odlučivanja o raznim pitanjima od javnog interesima. U istupima u medijima, analitičkim tekstovima u pisanim medijima i stručnim časopisima daju kompetentna vrjednovanja alternativnih rješenja društvenih problema i doprinose jačanju demokratske političke kulture u BiH.

V.D. Dekan Fakulteta političkih nauka

Prof.dr Kemal Brkić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *